Regulamin gwarancyjnyW celu zgłoszenia usterki prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem +48 71 750 90 98 bądź mail na serwis@artatech.com. Serwis pomoże rozwiązać problem zdalnie lub skieruje urządzenie do naprawy. Przed skorzystaniem z pomocy prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

1. Warunki gwarancji:

Gwarancji udziela firma Arta Tech będąca dystrybutorem urządzeń MIDIA. W niniejszym regulaminie zwana jest również Gwarantem. Jeżeli nabyłeś urządzenie w swoim kraju, a minimalny okres gwarancji przewidziany przez prawo jest w Twoim kraju dłuższy niż 12 miesięcy to otrzymujesz gwarancję, która jest równa minimalnemu dopuszczonemu przez prawo okresowi gwarancyjnemu w Twoim kraju.

Wszystkie reklamacje odnośnie funkcjonowania produktu w normalnych warunkach pracy będą rozpatrywane przez serwis gwarancyjny. Po zbadaniu usterki podejmie on decyzję o naprawie lub wymianie produktu.

2. Niniejsza gwarancja traci ważność w następujących przypadkach (klient wciąż zachowuje prawo do płatnego serwisu):

 • - brak znaków towarowych MIDIA/inkBOOK/inkWATCH/inkPHONE,
 • - naruszenie plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład,
 • - demontaż, nieautoryzowana naprawa lub czynności serwisowe,
 • - numery seryjne urządzenia zostały usunięte lub zmienione,
 • - awaria lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika,nieprawidłowe użytkowanie lub użytkowanie niezgodnie z jego przeznaczeniem (ekspozycja na zbyt wilgotne lub zbyt suche środowisko, niestabilne napięcie, zbyt wysokie napięcie, itp.),
 • - wszystkie uszkodzenia wynikające z wypadków, nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwego podłączenia, nieumiejętnego obchodzenia się z produktem, stosowania siły, czynników zewnętrznych np. owady, działanie środków chemicznych, przepięcia etc.
 • - uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi skutki,
 • - naturalna degradacja i zużycie sprzętu (naturalne zużycie obudowy,zużycie i starzenie)
 • - uszkodzenia spowodowane przez siły natury (np. ogień, powódź,trzęsienia ziemi i inne katastrofy),
 • - wady lub nieprawidłowe działanie urządzenia, spowodowanekonfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami, a środowiskiem pracy. Wpływ wirusów komputerowych i szkodliwego oprogramowania.

3. Warunki serwisowania:

 • - naprawy w ramach bezpłatnego serwisu gwarancyjnego będą respektowane jedynie na podstawie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub na podstawie dowodu zakupu (oba dokumenty powinny zawierać datę zakupu, model produktu oraz nazwę sprzedawcy
 • - serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej,gdy dane zawarte w dokumentach, o których była mowa powyżej będą nieprawidłowe, niekompletne, nieczytelne, zamazane, usunięte, zdarte itp.
 • - jeżeli nabyłeś urządzenie w swoim kraju, a minimalny okres gwarancji przewidziany przez prawo jest w Twoim kraju dłuższy niż 12 miesięcy to otrzymujesz gwarancję, która jest równa minimalnemu dopuszczonemu przez prawo okresowi gwarancyjnemu w Twoim kraju
 • - naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczając 21 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia na serwis. Termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności importu części zamiennych
 • - firma Arta Tech będąca autoryzowanym serwisem zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonych podzespołów produktów, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony
 • - Wszystkie wymieniane części i produkty stają się własnością serwisu, nie podlegają zwrotowi
 • - gwarancja obejmuje tylko komponenty/ podzespoły elektryczne (płyta główna, ekran etc.) - nie obejmuje obudowy, instrukcji,opakowania i innych akcesoriów
 • - gwarant nie odpowiada za utratę danych etc. wskutek uszkodzenia urządzenia lub przeprowadzenia na urządzeniu czynności naprawczych przez serwis. Zaleca się okresowe dokonywanie archiwizacji danych, w tym w szczególności backup przed przesłaniem urządzenia do serwisu.

4. Materiały eksploatacyjne (w tym baterie):

Zużycie materiałów eksploatacyjnych (elementów, które z założenia wymagają okresowej wymiany w czasie eksploatacji produktu, np.baterii), na mocy niniejszej gwarancji firma Arta Tech zapewnia, iż bateria dołączona do produktu jest wolna od wad materiałowych i wykonawczych (na dzień pierwotnego zakupu) oraz pozostanie w takim stanie przez okres dwunastu miesięcy. Zużycie baterii zmniejsza jej pojemność wraz z czasem oraz ilością cyklów ładowania. Jest to zjawisko normalne i nie może być podstawą do reklamacji.

5. Pozostałe warunki:

W przypadku usterek okresowych, losowych czy trudnych do wykrycia, Gwarant może zażądać dokumentacji ukazującej usterki w formie zdjęć, wydruków czy też filmów.W przypadkach wymienionych poniżej naliczona będzie opłata diagnostyczna lub/i koszty usługi door to door:

 • - jeśli wskutek ekspertyzy produktu dokonanej przez serwis okaże się, iż użytkownikowi nie przysługuje (niezależnie od przyczyny) prawo do naprawy gwarancyjnej
 • - produkt działa poprawnie i nie można wykryć żadnego uszkodzenia sprzętu.

Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.