Słownik

Serwis – dział Arta Tech znajdujący się na ul. Rybacka 9, 53-656 Wroclaw, Poland

Klient – osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca urządzenie do naprawy/obsługi serwisowej

Diagnoza– usługa serwisowa płatna polegająca na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w relacjach pomiędzy Klientem a Serwisem i określają zakres oraz warunki, na jakich Serwis świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne dla urządzeń dystrybuowanych oraz znajdujących się w ofercie handlowej firmy Arta Tech Paweł Horbaczewski z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Korzystając z usługi serwisowej, Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości niniejszy regulamin.
 3. Zlecenie na usługę serwisową może być złożone przez Klienta bezpośrednio w siedzibie Serwisu, drogą elektroniczną poprzez serwis@artatech.pl. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, iż Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.). Dane te są przekazywane dobrowolnie.
 4. Zaleca się wcześniejszy kontakt poprzez formularz kontaktowy bądź drogą opisaną w punkcie I-3 w celu uzyskania porady technicznej i, jeśli to możliwe, zdalnego rozwiązania występującego problemu.
 5. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zlecenia serwisowego niezbędne jest podanie przez Klienta danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz adres poczty elektronicznej.
 6. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez Serwis pisemnego pokwitowania przyjęcia (Karta Zgłoszenia Usterki) sprzętu do naprawy i przekazanie go Klientowi (dla urządzeń dostarczonych przez Klienta do siedziby Serwisu) lub wystawienie do samodzielnego pobrania przez Klienta na stronie http://onyx-ereader.pl/pl/kontakt_serwis (w przypadku rejestracji zleceń online).
 7. Klient dostarczając uszkodzony sprzęt, a w szczególności dostarczając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe (oryginalne opakowanie należy umieścić w dodatkowym opakowaniu wraz z wypełnieniem). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt należy zapakować w opakowanie zastępcze w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko szkód transportowych (tzn. wypełnione wolne przestrzenie wokół produktu w opakowaniu, starannie zaklejone opakowanie, etc.). Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu sprzętu w wyniku braku prawidłowego opakowania do reklamowanego przez Klienta towaru, Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Dostarczony do Serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeń), w przeciwnym przypadku czynności podjęte przez Serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy objęte będą dodatkowa opłatą zgodnie z cennikiem usług serwisowych.
 9. Serwis nie odpowiada za wszelkie problemy wynikające z nieporozumień z kurierem (podanie błędnych danych, nieobecność w zadeklarowanym przez Klienta miejscu odbioru, itp.). W przypadku niepodjęcia przesyłki z winy Klienta, zobowiązany jest on do przesłania urządzenia na własny koszt.
 10. Serwis dołoży wszelkich starań aby usługi były wykonywane bez zbędnej zwłoki. Czas trwania naprawy jest każdorazowo uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części zamiennych i podzespołów niezbędnych do dokonania naprawy.
 11. Przed przekazaniem sprzętu do Serwisu należy wykonać kopię zapasową informacji zawartych na nośniku urządzenia. Serwis nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na przekazanym nośniku do Serwisu.
 12. Warunkiem wydania sprzętu po naprawie jest zwrot oryginału Karty Zgłoszenia Usterki oraz pisemne pokwitowanie odbioru sprzętu. W przypadku naprawy płatnej również uiszczenie zapłaty za wykonaną usługę serwisową. Klient odbierający urządzenie z Serwisu otrzymuje Protokół Serwisowy.
 13. Serwis ma prawo wydać sprzęt każdej osobie, która okaże oryginał Karty Zgłoszenia Usterki. W przypadku zagubienia dokumentu produkt zostanie wydany osobie, której dane widnieją na dokumencie zlecenia naprawy, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 14. W przypadku wysyłki urządzenia do serwisu przesyłką kurierską, do urządzenia dołączona jest Karta Zgłoszenia Usterki. Potwierdzeniem odbioru urządzenia jest wówczas pokwitowanie doręczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 15. Klient ma prawo dokonać sprawdzenia urządzenia przy odbiorcę. Serwis jest zobowiązany umożliwić przetestowanie urządzenia i udzielić w tym zakresie niezbędnej pomocy technicznej.
 16. Wszelkie niezgodności związane usługi serwisowej z umową powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż 7 dni od daty stwierdzenia niezgodności. Nie dotyczy to uszkodzeń mechanicznych, które powinny być zgłaszane przy odbiorze urządzenia z serwisu bądź przy odbiorze urządzenia od kuriera.
 17. Wymienione w czasie naprawy sprzętu części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone wraz z przekazaniem sprzętu do naprawy (dla III Naprawy Pogwarancyjne). Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez Serwis do recyklingu lub utylizacji.
 18. Po przeprowadzeniu diagnostyki, Serwis może dokonać zmiany kwalifikacji naprawy zgłoszonej przez Klienta jako „Gwarancyjne”.
 19. Klient jest zobowiązany do odbioru sprzętu z Serwisu niezwłocznie po zakończeniu usługi serwisowej, jednakże nie dłużej niż 30 dni. Po tym czasie mogą zostać naliczone koszty magazynowania zgodnie z cennikiem serwisu.
 20. Serwis ma prawo wstrzymać wydanie urządzenia Klientowi do czasu uregulowania należności za wykonane usługi, zgodnie z niniejszym regulaminem, jednakże nie dłużej niż 30 dni. Po tym czasie mogą zostać naliczone koszty magazynowania zgodnie z cennikiem serwisu.
 21. Nieodebranie przez Klienta sprzętu dostarczonego do Serwisu w terminie do 60 dni po zawiadomieniu o diagnozie/ekspertyzie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia woli o wyzbyciu się sprzętu oraz uznaniem go za porzucony w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego: Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci”. Prawo własności do porzuconego sprzętu nabywa firma Arta Tech Paweł Horbaczewski przez jego objęcie w samoistne posiadanie w myśl art. 181 Kodeksu Cywilnego.

II. NAPRAWY GWARANCYJNE

 1. Warunki napraw gwarancyjnych określają zapisy w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do zakupionego sprzętu
 2. Sprzęt dostarczony do Serwisu musi spełniać warunki zawarte w punktach I-7 oraz I-8, w innym przypadku Serwis może odmówić usługi serwisowej, lub obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami określonymi w cenniku usług serwisowych.
 3. Urządzenia do 12 miesiąca objęte są gwarancją ( door to door ), urządzenia te odbierane są na koszt Serwisu przesyłką kurierską ubezpieczoną. Natomiast urządzenia w przedziale miedzy 12 a 24 miesiącem (chyba ze umowa gwarancyjna przewiduje inne sposoby finansowania przesyłki w tym okresie) przesyłane są przez Klienta na jego koszt po uprzednim kontakcie oraz ustaleniu z serwisem zgodnie z punktami I-3 oraz I-4. Urządzenia marki inkBOOKobjęte są 24 miesięczną gwarancją door to door.
 4. W celu potwierdzenia gwarancji, Klient jest zobowiązany do przedstawienia niezbędnych dokumentów określonych w warunkach gwarancyjnych, dołączonych do zakupionego przez niego produktu. W przeciwnym razie, produkt będzie traktowany jako pogwarancyjny. Naprawa odpłatna będzie zgoda z cennikiem serwisu. Jeżeli odpowiednie dokumenty zostaną dostarczone, czas naprawy będzie liczony od dnia dostarczenia dokumentów przez Klienta.
 5. Naprawy gwarancyjne wykonywane są bezpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancyjnych produktu. W przypadku odrzucenia naprawy nieodpłatnej Klient jest zobowiązany do oświadczenia z rezygnacji naprawy lub zlecenia naprawy pogwarancyjnej na zasadnych określonych w części I oraz III niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku stwierdzenia, iż problem zaistniał z winy, lub niewiedzy użytkownika (niezapoznanie się z instrukcją), lub jeśli urządzenie jest sprawne (punkt III-4.1) a na przykład jest tylko rozładowana bateria, wówczas to Klient pokrywa koszty przesyłek oraz diagnozy zgodnie z cennikiem usług (2x 25zł + 25zł= 75zł).

III. NAPRAWY POGWARANCYJNE

 1. Serwis świadczy usługi pogwarancyjne w zakresie naprawy urządzeń nie objętych gwarancją producenta.
 2. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy pogwarancyjnej przyjętego już sprzętu do Serwisu, w przypadku braku dostępnych części zamiennych niezbędnych do wykonania usługi naprawczej. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów podjętych czynności serwisowych zgodnie z cennikiem usług.
 3. Po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej płatnej diagnozy, polegająca na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu i wyceny kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu.
 4. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi, że:
  1. Sprzęt jest w pełni sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami wykonania wstępnej diagnozy lub/i logistycznymi w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług serwisowych.
  2. Sprzęt wymaga naprawy – Serwis informuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy; w przypadku rezygnacji z naprawy. Po wstępnej diagnozie, Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami wykonania wstępnej diagnozy lub/i logistycznymi w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług serwisowych.
  3. Sprzęt może zostać naprawiony – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami wykonania wstępnej diagnozy lub/i logistycznymi w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług serwisowych
 5. Opłata za wykonywaną usługę jest dokonywana w formie przedpłaty (płatna z góry), na podstawie wystawionej wyceny w formie elektronicznej przez serwis ( na życzenie istnieje możliwość wystawienia proformy faktury VAT do opłat w celu uzyskania finalnie faktury VAT). Czas realizacji usługi liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
 6. Serwis udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę.
 7. Gwarancję anulują uszkodzenia mechaniczne, zalania, działania niskiej i wysokiej temperatury o parametrach niedopuszczalnych dla danego urządzenia, nieuzgodnione próby naprawy oraz uszkodzenia spowodowane innymi wadami niż były przedmiotem naprawy Serwisu.